Voucher ανέργους 29 - 64 ετών

ΟΑΕΔ: Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα για ανέργους 29 - 64 ετών

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα για 16.600 ανέργους 29 έως 64 ετών που θα ξεκινήσει απο την 10η Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του Οκτωβρίου. Επίσης η Διοίκηση του Οργανισμού εξέδωσε και την εγκύκλιο με τις λεπτομέρειες του προγράμματος

Στην έναρξη του νέου προγράμματος του ΟΑΕΔ, προώθησης στην αγορά εργασίας μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης των δεξιοτήτων και απασχόλησης, 16.600 ανέργων, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, ηλικίας 29 έως 64 ετών, προχωρά ο ΟΑΕΔ μετά από απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού, κ. Θεόδωρου Αμπατζόγλου. Το πρόγραμμα εμπεριέχει μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων υπέρ των ωφελουμένων στην οποία περιλαμβάνονται:

Συγκεκριμένα:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών.
 • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 300 ωρών).
 • Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι, κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
 • Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα) καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη.

Σύμφωνα με το σχέδιο η δράση αφορά 16.620 άνεργους ηλικίας από 29 μέχρι 64 ετών (γεννημένοι από 01/01/1950 έως 31/12/1985), εκ των οποίων:
 • 10.000 από τον ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ
 • 3.000 από τον ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • 3.620 από τον ΚΛΑΔΟ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Βασική Προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενα των παραπάνω κλάδων. * ως εργασιακή εμπειρία νοείται και η θέση Διοικητικού Προσωπικού σε αυτούς του κλάδους.

Ποτε γίνετε υποβολή αίτησης;

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα από τις 10 Οκτωβρίου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2014

Εκπαιδευτικό επίδομα;

Κάθε ωφελούμενος που συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) της παρούσας και εφόσον αυτό έχει ολοκληρωθεί δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, συνολικής αξίας χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00€).

Μόριοδότηση;

Πίνακας μοριοδότησης voucher 29-64

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Α. Για τους κλάδους 1 και 2:
 • i. Είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης*, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • ii. Έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.13.1985
 • iii. Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • iv. Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. * Δηλαδή απόφοιτοι γυμνασίου (ή απόφοιτοι δημοτικού, αν πρόκειται για αποφοιτήσαντες πριν το 1980).

Β. Για τον κλάδο 3:
 • i. Είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
 • ii. Έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.13.1985
 • iii. Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • iv. Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Δικαιολογητικά;

 1. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής για (α) την ακρίβεια και αλήθεια των υποβαλλόμενων στοιχείων και (β) την μη παρακολούθηση άλλου προγράμματος κατάρτισης, κατά το τελευταίο δίμηνο (εξαιρούνται προγράμματα κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση και προγράμματα ελληνομάθειας)
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας
 4. Φωτοτυπία τίτλου/ων σπουδών με το οποίο θα αποδεικνύεται το επίπεδο σπουδών.
 5. Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας ανανεωμένη
 6. Φωτοαντίγραφο του Α.Μ.Α & του Α.Μ.Κ.Α
 7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας: η προϋπηρεσία προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα ασφάλισης του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα. Διαφορετικά απαιτείται φωτοτυπία βεβαίωσης προϋπηρεσίας από προηγούμενο εργοδότη επικυρωμένη από ΚΠΑ.
 8. Για την δήλωση του λογαριασμού στον οποίο θέλετε να καταβάλλεται το επίδομα κατάρτισης σε περίπτωση που επιλεγείτε, θα χρειαστεί φωτοτυπία της 1ης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά σας (να φαίνεται το ΙΒΑΝ). Αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι, πρέπει να είστε ο πρώτος δικαιούχος.


Καλέστε τώρα στο 27210-85100

Πιστοποιημένη Δομή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ