Mini Diplomas in IT

Comptia Strata It

Το πρόγραμμα σπουδών IT Fundamentals πιστοποιεί & εξασφαλίζει τη γνώση των στοιχείων υπολογιστή, λειτουργικότητα, συμβατότητα και θέματα που σχετίζονται με την τεχνολογία. Η εξέταση της CompTia καλύπτει την εξέλιξη της τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε θέματα συμβατότητας και συνηθισμένα σφάλματα, εγκατάσταση λογισμικού και των λειτουργιών, κινδύνων για την ασφάλεια και την πρόληψη. Η διδασκόμενη ύλη εξετάζει & αξιολογεί επίσης τις γνώσεις του σπουδαστή σε Green IT και προληπτική συντήρηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Lesson1: Technology and Computer Hardware Fundamentals

Στόχοι μαθήματος:

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε διάφορους τύπους υπολογιστών, διαφορετικά εσωτερικά εξαρτήματα και συσκευές αποθήκευσης.

Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει την κατάλληλη χρήση των διαφόρων τύπων υπολογιστών.
 • Γνωρίζει τη δυαδική μορφή των δεδομένων και πως η ταχύτητα και η χωρητικότητα μετριούνται.
 • Γνωρίζει τα βασικά εσωτερικά μέρη του υπολογιστή.
 • Γνωρίζει τους βασικούς τύπους σκληρών δίσκων και τον τρόπο λειτουργίας τους.
 • Γνωρίζει τους διάφορους τύπους αποθηκευτικών μέσων.
Περιεχόμενα Μαθήματος

 • Various system types (Netbook, Tablet, PDA, Servers)
 • Basic computing concepts Storage capacity Measuring speed (clock speed, System clock, Data Transfer rates)
 • The Motherboard The Central Processing Unit (Processor cache, Processor Architecture, Buses)
 • Read Only Memory Random Access Memory (SRAM, DRAM, DRAM Types, DIMMS, SODIMMS)
 • Solid State Drives (Platters, Spindle, Read/Write heads, Actuator) IDE, SATA, SCSI Drivers Local vs Network Share Drivers Removable storage Devices (Optical, Usb, Card Readers, Mobile Media)

Lesson 2: Compatibility Issues and Common Errors

Στόχοι μαθήματος:

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τις διάφορες θύρες και τις υποδοχές τους. Με το πέρας του κεφαλαίου θα γνωρίζετε:

 • Τη λειτουργία των οδηγών συσκευής
 • Τις διάφορες κατηγορίες θυρών Διάφορους τύπους οθονών Διάφορους τύπους εκτυπωτών
 • Τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά των συσκευών εισόδου
 • Τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά των περιφερικών συσκευών
Περιεχόμενα Μαθήματος
 • Drivers and Operating system Ports and connections (Parallel, Serial, Video, Audio, PCMCIA, Bluetooth)
 • Peripheral Devices Monitors (CRT, LCD, Touch screens) Scanners Printers (Inkjets, Lasers)
 • Connecting Printers Network Printers Dealing with Boot up errors Adjusting the workstation

Lesson 3: Networking and Internetworking

Στόχοι μαθήματος:

Στο κεφάλαιο αυτό θα ξεκινήσουμε εξετάζοντας τους διάφορους τύπους μετάδοσης δεδομένων, το υλικό δικτύωσης και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται προκειμένου αυτές να καταστούν δυνατές.

Επίσης θα εξετάσουμε τα διάφορα Internet Protocols και τις ρυθμίσεις των φυλλομετρητών παγκοσμίου ιστού. Συνοψίζοντας στο μάθημα αυτό θα μελετήσουμε:

 • Τα τοπικά Δίκτυα Τα Δίκτυα Ευρείας περιοχής
 • Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας
 • Την ασύρματη δικτύωση
 • Τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για το φυλλομετρητή παγκόσμιου ιστού
Περιεχόμενα Μαθήματος
 • Client/Server
 • Topology Peer to Peer
 • Topology LANS (Local Area Networks)
 • WANS (Wide Area Networks)
 • TCP/IP (IPv4, IPv6)
 • OSI Model
 • Network Devices (Hubs, Bridges, Routers, Switches, Firewall, Modems)
 • Wireless Technologies (Radio Waves, Wireless LAN)
 • Internet Protocols (DHCP, DNS)
 • Web Browsers (Installation, Configuration, Cookies, Controlling Active Content, Plug-ins)

Lesson4: Compatibility, Upgrades and Software

Στόχοι μαθήματος:
Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε θέματα συμβατότητας, αναβάθμισης και εγκατάστασης λογισμικού. Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της συγκεκριμένης ενότητας θα έχετε εξοικειωθεί με:
 • Device Manager
 • Software Installation and Upgrades
 • Configuring the Operating System Issues with Upgrading the Operating System
 • System Restore points
 • Windows Compatible Mode
 • Working with user accounts
 • Working with power settings
 • Using Backup and Restore

Περιεχόμενα Μαθήματος
 • Device Manager
 • Hardware compatibility issues
 • Operational problems caused by hardware
 • Upgrading the Operating System (Upgrade Problems, Windows Compatibility, Automatic Updates)
 • Software Installation (Compatibility checks, Administrative rights, Licensing and Registration).
 • Managing Application Programs (Installing a new Program, Reinstalling, Uninstalling)
 • Configuring the Operating System Using System Tools (Windows Resource Monitor, Activity and Event Logging Tools, Disk Maintenance, Backup and Restore Utilities, File Compression Tools)

Lesson5: Security Risks and Prevention

Στόχοι μαθήματος:
Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε διαφορετικούς τύπους κινδύνων και τους κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης τους διατηρώντας την ασφάλεια του δικτύου και ταυτοχρόνως την συνοχή και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων.
Με τη συμπλήρωση των μαθημάτων ο υποψήφιος θα:
 • Είναι σε θέση να καταλάβει την αναγκαιότητα της ασφάλειας
 • Μπορεί να επισημαίνει και να ελαχιστοποιεί τους διάφορους κινδύνους
 • Μπορεί να αναγνωρίζει θέματα σχετικά με τη διαχείριση αρχείων και φακέλων
 • Μπορεί να αναγνωρίζει και να επιλύει επιτυχώς περιστατικά ασφάλειας
Περιεχόμενα Μαθήματος:
 • The Need For Security (Confidentiality, Integrity, Availability)
 • Understanding Authentication (Anonymous logon, Basic Authentication, Secure Authentication, Digital Certificates)
 • Understanding Access Control Methods (User Name and Passwords, On-time Password, Locking the system, Smartcards and fingerprint Readers, Parental Controls, Physical Security)
 • Identifying Risks (Social Engineering, Malware, Unauthorized Access, File and Folder Sharing, Web browser Risks, Operating System Vulnerability, Theft, Open Networks)
 • Identifying Prevention Methods (Maintaining a secure environment, Digital Certificates, Wireless Encryption, File Encryption, Firewalls)

Lesson6: Green IT and Preventative Maintenance

Στόχοι μαθήματος:
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά σε ποικίλες μορφές φυσικών κινδύνων στο χώρο εργασίας μας και θα εξετάσουμε πρακτικές με τις οποίες μπορούμε να αποφύγουμε παθήσεις όπως το σύνδρομο της επαναληπτικής καταπόνησης, την κούραση των ματιών και άλλα.
Θα δούμε τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουμε προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι η καλωδίωση στο χώρο εργασίας μας ακολουθεί τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας.
Επίσης θα εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την κατανάλωση ρεύματος χρησιμοποιώντας για παράδειγμα πράσινα τερματικά και πράσινους servers.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείτε να:
 • Διατηρείτε την ασφάλεια όταν χειρίζεστε ηλεκτρικό ρεύμα και να αποφεύγετε τις εξάρσεις του.
 • Χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες τεχνικές για τη δημιουργία ενός πράσινου υπολογιστικού περιβάλλοντος.
 • Γνωρίζετε τις μεθόδους για τη διάθεση των επιμέρους εξαρτημάτων του υπολογιστικού σας συστήματος.
 • Γνωρίζετε τους τρόπους με τους οποίους είναι εφικτό να κάνετε εξοικονόμηση ενέργειας.
Περιεχόμενα Μαθήματος:
 • Protecting the user (Working safely and comfortably)
 • Understanding Physical Hazards (Tripping hazards, Electricity, Cabling concerns)
 • Reducing power consumption Cloud Computing Green Pcs, Green Computing )
 • Green Server rooms Proper disposal of materials (Computer Equipment, Re-using equipment, Recycling equipment)
 • Protecting the equipment (Electrostatic discharge, Power spikes and surges, Power failures, Ventilation, dust and moisture control)
 • Cleaning Computer equipment

Ώρες μαθημάτων - Συνολικός χρόνος

 • Ευέλικτό πρωινό και απογευματινό τμήμα

 • Συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης μαθημάτων 40 ώρες (2 μήνες)

Τίτλος βεβαίωσης σπουδών

IT Fundamentals - Mini diplomas in IT

Πιστοποιημένη Δομή

Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 1 & Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών. Πιστοποιημένη δομή απο το Υπουργείο Παιδείας με Α/Α 6360.


Αίτηση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα

Για τα σεμινάρια και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε στο DIDAKTIKA ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θα παραλάβετε βεβαίωση κατάρτισης, η οποία έχει αριθμό γνησιότητας & ειδικό μηχανισμό επαλήθευσης. Αυτό ενισχύει την αξία της βεβαίωσης ή του πιστοποιητικού σας μιας και φέρουν το λογότυπο CERTcod και ισχύουν για επαλήθευση της γνησιότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

certcod validation.